ANRE dorește simplificarea procedurilor prin care poți deveni prosumator

ANRE dorește simplificarea procedurilor prin care poți deveni prosumator

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării la rețeaua electrică de interes public a utilizatorilor.

Propunerile si observatiile legate de aspectele cuprinse în cadrul proiectului de act normativ, însoțite de o motivație corespunzătoare, se pot transmite în format editabil, la adresa de e-mail: anre@anre.ro și srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este 15.05.2023.

Consultarea publică a proiectului de act normativ în regim de urgență este necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității de racordare pentru categoriile de utilizatori vizate, cu luarea în considerare a termenului prevăzut de OUG 163 pentru elaborarea de către ANRE a procedurii de racordare în aceste situații.

Iată mai jos propunerea ANRE:

”Ordin pentru modificarea și completareaunor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării la rețeaua electrică de interes public autilizatorilor

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13)din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,ale art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale art. 5alin. (2) din Regulamentul (UE) 2022/2577 al Consiliului din 22 decembrie 2022 de stabilire a unui cadru pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h),q) și x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 21 – (1)Operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem colaborează pentru avizarea studiului de soluţie şi pentru stabilirea celei mai avantajoase soluţii de racordare, respectiv pentru emiterea avizului tehnic de racordare, în toate cazurile, în care în urma unei solicitări de racordare adresate operatorului de distribuție, studiul de soluție prevede:

a)racordarea unui loc de producere cu puterea instalată totală mai mare de 10 MW;

b) racordarea unuiloc de producere/consum la reţeaua electrică de distribuţie cu tensiunea de 110 kV;

c) racordareaunui loc de producere/consum la instalațiile de medie tensiune sau 110 kV ale staţiilor de transformare ale operatorului de transport şi de sistem;

d) cel puțin osoluţie de racordare la reţeaua electrică de transport şi cel puţin una la reţeaua electrică de distribuţie a unui loc de producere/consum.”

2. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

”(7) În cazul proiectelor de retehnologizare a centralelor electrice/unităților generatoare din surse regenerabile existente, care conduc la o creștere cu până la 15 % a puterii instalate totale a acestora față de valoarea consemnată în certificatul de racordare valabil, emiterea avizului tehnic de racordare se realizează în termen de maximum 3 luni de la data înregistrării cererii de racordare și a documentației complete la operatorul de rețea, cu excepția cazului în care există preocupări justificate în materie de siguranță sau există o incompatibilitate tehnică cu componentele sistemului.”

Art. II. –Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 7 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 27, alineatul (4^2) se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮ(4^2)Pentru înlocuirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (1) şi (2), prosumatorii care achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, pun la dispoziţia operatorului de distribuție grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice.”

2. După articolul 39 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, conținând articolele 39^1 – 39^3, cu următorul cuprins:

ˮ Capitolul VI^1. Reguli pentru racordarea la un loc de consum/loc de consum şi de producere existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile ale prosumatorilor și a proiectelor demonstrative, cu putere electrică instalată inferioară sau egală cu 10,8 KW ori echivalentă pentru conexiunile diferite de conexiunile trifazate

Art. 39^1 – (1) Prevederile prezentului capitol se aplică pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de producere a energiei electrice sau a unităților generatoare agregate ale prosumatorilor şi pentru racordarea proiectelor demonstrative, cu o putere electrică instalată inferioară sau egală cu 10,8 KW, ori echivalentă pentru racordurile diferite de cele trizafazate, prin derogare de la prevederile prezentei proceduri și ale altor acte normative aplicabile ale căror dispoziții contravin regulilor din prezentul capitol.

(2) În înțelesul prezentei proceduri, prin unități generatoare agregate se înțelege suma unităților generatoare aparținând mai multor prosumatori care sunt racordate la rețeaua electrică printr-o instalației de racordare unică.

(3) Înainte de realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice la un loc de consum/loc de consum şi de producere existent, solicitantul racordării transmite la operatorul de distribuţie notificarea conform modelului din anexa nr. 5, inclusiv documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum/de consum și de producere existent prosumatorul racordează şi o instalaţie de stocare, acesta indică în cuprinsul notificării acest fapt.

(4) Solicitantul racordării poate transmite împreună cu notificarea prevăzută la alin. (3) certificatele de conformitate şi fişele tehnice ale invertoarelor şi ale unităţilor generatoare cu datele şi funcţiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie, şi, după caz, fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalaţiei de stocare. În cazul în care documentele respective nu sunt disponibile, acestea vor fi transmise de către prosumator cel târziu până la înlocuirea/programarea contorului din punctul de delimitare.

(5) Prosumatorul adresează notificarea prevăzută la alin. (3) procedând conform prevederilor art. 7 alin. (4) – (6).

(6) În termen de 5 zile de la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (3), operatorul de distribuţie verifică conținutul notificării și documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care notificarea nu este conforma si completă operatorul de distribuție îi comunică în scris solicitantului, în cadrul aceluiași termen, necesitatea de a depune o nouă notificare.

(7) În cazul în care în urma analizei notificării rezultă că nu este necesară realizarea unor modificări ale instalaţiei de racordare existente pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice prevăzute la alin.(1), operatorul de distribuție îi comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (6), acceptul privind racordarea instalațiilor de producere, precum și informațiile și documentele prevăzute la art. 39^2 alin. (1).

(8) În cazul în care în urma analizei notificării rezultă că este necesară realizarea unor modificări ale instalaţiei de racordare existente pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție îi comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (6), că urmează să emită avizul tehnic de racordare în termenul prevăzut la alin. (9) și împreună cu această comunicare, îi transmite solicitantului factura pentru emiterea avizului tehnic de racordare, indicând modalităţile de plată.

(9) În termen de maximum 15 zile de la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (3) sau alin. (6), după caz, operatorul de distribuţie transmite solicitantului racordării, după caz:

a) avizul tehnic de racordare, în cazul în care pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice la locul de consum/de consum și de producere existent este necesară realizarea unor modificări ale instalaţiei de racordare, precum și informațiile și documentele prevăzute la art. 39^3 alin. (1).

b) propunerea pentru o soluție de racordare care are în vedere un punct alternativ de racordare la reţea, în cazuri justificate corespunzător, de siguranţă sau de incompatibilitate tehnică a componentelor sistemului, situație în care operatorul de distribuție și prosumatorul aplică prevederile art. 9 – 23 din procedură;

c) refuzul racordării la reţea, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu justificările corespunzătoare.

Art. 39^2 – (1) În situaţia prevăzută la art. 39^1 alin. (7), operatorul de distribuție îi transmite prosumatorului:

a) factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalităţile de plată;

b) o informare privind obligația transmiterii de către solicitant a documentelor referitoare la instalația de producere, care fac parte din dosarul instalaţiei de utilizare, după realizarea fizică a acesteia, precum şi informaţiile pe care aceste documente trebuie să le conţină, referitoare la cerinţele şi datele tehnice ale instalaţiei de producere a energiei electrice şi, după caz, ale instalaţiei de stocare. Comunicarea privind obligația transmiterii de către solicitant a documentelor care dovedesc îndeplinirea conformităţii tehnice a echipamentelor se transmite de către operator numai în cazul în care solicitantul racordării nu a transmis documentele respective împreună cu notificarea prevăzută la art. 39^1 alin. (3) sau alin. (6), după caz, sau în situația în care documentele transmise au fost incomplete.

c) posibilitatea prosumatorului prevăzută la art. 27 alin. (2^1) și informațiile prevăzute la art. 27 alin. (2^2) necesare prosumatorului în cazul în care acesta achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice.

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la operatorul de distribuție a dosarului instalației de utilizare conținând documentația completă, operatorul de distribuţie înlocuieşte sau programează contorul din punctul de delimitare și montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor art. 27 alin. (2).

(3) Pentru înlocuirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare, prosumatorii care achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, pun la dispoziţia operatorului de distribuție grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, caz în care termenul de înlocuire a contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificaţiilor tehnice ale operatorului, este de 5 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiei şi a procesului-verbal de predare-primire a contorului de la prosumator.

(4) Procesul de racordare se realizează cu aplicarea de către operatorul de distribuție și prosumator a prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 27 alin. (1), (2), (2^3), (2^4), (3) și (5) din procedură.

(5) Operatorul de distribuţie are obligaţia să actualizeze/să emită şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la operatorul de distribuție a dosarului instalației de utilizare conținând documentația completă.

(6) În cazul în care documentele transmise de solicitant sunt incomplete, nu dovedesc îndeplinirea conformităţii tehnice a instalaţiei de producere a energiei electrice şi, după caz, a instalaţiei de stocare sau în cazul în care echipamentele montate în instalația de producere a energiei electrice sunt diferite de cele prevăzute în notificare și/sau în documentele de conformitate, operatorul de distribuție comunică prosumatorului necesitatea reluării procesului de racordare prin transmiterea unei noi notificări.

Art. 39^3- (1) În situaţia prevăzută la art. 39^1 alin. (9) lit. a), operatorul de distribuție îi transmite solicitantului:

a) avizul tehnic de racordare, condiționat de achitarea de către prosumator a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare;

b) contractul de racordare semnat de operatorul de retea;

c) factura de plată a tarifului de racordare, indicând modalităţile de plată;

d) informațiile prevăzute la art. 39^2 alin. (1) lit. b) și c).

(2) Prosumatorul transmite operatorului de distribuție contractul de racordare semnat în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea acestuia și dovada plații facturii de la alin. (1) lit. c).

(3) Operatorul de distribuție execută modificările instalației de racordare și realizează toate activitățile aferente procesului de racordare astfel încât punerea sub tensiune finală a instalaţiei de producere a energiei electrice din surse regenerabile prin instalația de racordare modificată, să se realizeze în termen de maximum 1 lună de la data înregistrării la operatorul de distribuție a notificării prevăzute la art. 39^1 alin. (3) sau alin. (6), după caz.

(4) În cazul în care prosumatorul optează pentru încheierea contractului de proiectare și execuție a instalației de racordare cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, desemnat de către acesta, termenul prevăzut la alin. (3) nu se aplică.

(5) În cazul nerespectării de către solicitant a termenului prevăzut la alin. (2) și/sau în cazul unor întârzieri în emiterea de acorduri/autorizaţii de către terțe instituții, termenul prevăzut la alin. (3) se prelungește corespunzător cu numărul de zile de întârziere.

(6) În cazul în care documentele transmise de solicitant sunt incomplete, nu dovedesc îndeplinirea conformităţii tehnice a instalaţiei de producere a energiei electrice şi, după caz, a instalaţiei de stocare sau în cazul în care echipamentele montate în instalația de producere a energiei electrice sunt diferite de cele prevăzute în notificare și/sau în documentele de conformitate, operatorul de distribuție comunică prosumatorului necesitatea reluării procesului de racordare prin transmiterea unei noi notificări.”

3. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.”

4. După anexa nr. 4 la procedură se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 la procedură având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

George-Sergiu Niculescu”

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *