Atenție arhitecți, a fost modificată Metodologia de calcul a performanțelor energetice ale clădirilor

Atenție arhitecți, a fost modificată Metodologia de calcul a performanțelor energetice ale clădirilor

MDLPA informează că a modificat Ordinul nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”, care, prin publicarea în Monitorul Oficial, a intrat în vigoare în data de 16 februarie.

Ca urmare, arhitecții vor trebui să proiecteze clădirile care vor fi construite în funcție de aceste noi valori de performanță energetică.

Iată ce cuprinde Ordinul:

”(…) (1) Anexele nr. 1, 3 şi 5 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi anexele D şi L la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.124 şi 1.124 bis din 13 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor menţionate la art. 2 alin. (2), anexele nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii pentru care se realizează măsuri de renovare energetică:

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost recepţionate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;

c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii menţionate la lit. b);

d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate şi recepţionate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;

e) pentru care a fost aprobată finanţarea. Serviciile de elaborare a certificatelor de performanţă energetică şi/sau a auditurilor energetice ale clădirilor, contractate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin menţionată la art. 2 alin. (1), se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.

La proiectarea lucrărilor de execuţie a clădirilor noi pentru care autorizarea execuţiei lucrărilor s-a făcut înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se vor respecta valorile prevăzute în anexa L “Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero” la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectarea lucrărilor de intervenţie la clădirile existente care vizează măsuri pentru creşterea performanţei energetice a acestora, pentru care autorizaţia de construire a fost emisă înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin prevăzută la art. 2 alin. (1), se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare la momentul autorizării acestora.

Pentru clădirile prevăzute la art. 7, certificatul de performanţă energetică elaborat la finalizarea lucrărilor de intervenţie poate fi întocmit şi în conformitate cu modelul prezentat în anexa la prezentul ordin, utilizând valorile factorilor de conversie, stabilite în cadrul subcapitolului 5.4.2 “Evaluarea globală a performanţei energetice a clădirilor”.

În cazul clădirilor prevăzute la art. 7, monitorizarea atingerii indicatorilor asumaţi în cadrul diferitelor apeluri de proiecte cu finanţare din fonduri structurale, fonduri europene, buget de stat sau alte fonduri legal constituite se va face, pentru principalii indicatori de performanţă energetică, astfel:

a) indicatorul privind reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire, exprimat procentual, se va calcula comparând valorile corespunzătoare, menţionate în certificatele de performanţă energetică întocmite la elaborarea proiectului şi la finalizarea lucrărilor de intervenţie;

b) indicatorul privind reducerea consumului de energie primară totală, exprimat procentual, se va calcula pornind de la valorile consumului de energie finală totală, menţionate în certificatele de performanţă energetică întocmite la elaborarea proiectului şi la finalizarea lucrărilor de intervenţie, afectate cu factorii de conversie definiţi în anexa la prezentul ordin, în funcţie de tipul de vector energetic;

c) consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului, obţinut utilizând valorile factorilor de conversie definiţi în anexa la prezentul ordin;

d) reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră, obţinută utilizând valorile factorilor de conversie definiţi în anexa la prezentul ordin”.

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *