Începe efectiv programul Casa Verde Fotovoltaic, iată Ghidul de finanțare

Începe efectiv programul Casa Verde Fotovoltaic, iată Ghidul de finanțare

Mâine începe efectiv programul Casa Verde Fotovoltaic, prin care consumatorii casnici pot obține finanțare în vederea instalării de panouri solare, urmând ca mai apoi să devină, în cazul în care doresc, Prosumatori. Iată mai jos, in extenso, varianta finală a Ghidului de finanțare:

Etapele programului

Etapele programului sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;

b) aprobarea instalatorilor;

c) încheierea contractelor de participare;

d) depunerea garanției de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare; e) publicarea listei instalatorilor validați;

f) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanților;

g) încărcarea în aplicație a documentelor prevăzute la art. 19, de către solicitanți, și rezervarea sumelor aferente finanțării prin înscrierea în aplicație, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b)—e);

h) selectarea de către solicitanți a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

i) analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalatorul selectat;

j) aprobarea/respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, prin intermediul aplicației;

k) aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanților, în baza listelor generate de aplicație;

l) contestarea rezultatului de către solicitanți;

m) semnarea contractelor de finanțare de către unitățile de cult, generate prin intermediul aplicației;

n) implementarea proiectului;

o) decontarea sumelor solicitate de instalatorii validați;

p) verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion;

q) monitorizarea beneficiarilor.

Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatorului

Este eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) este operator economic cu personalitate juridică română;

b) are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalații electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;

c) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului”;

d) nu este sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 364/28.IV.2023 administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;

e) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

g) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;

h) deține atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situația în care instalatorul este atestat în altă țară din Uniunea Europeană, deține document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;

i) a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice;

j) are personal angajat în funcția de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) și inginer profil electric (cod COR 2151);

k) se angajează că va întocmi toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție a energiei electrice și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;

l) se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin prezentul ghid de finanțare; m) se angajează că va analiza documentele solicitanților, respectând procedura definită la art. 7 alin. (1) lit. q); n) se angajează că va constitui garanția, conform art. 15, ulterior perfectării contractului de participare.

În vederea participării în cadrul programului și încheierii contractului de participare, instalatorii vor îndeplini procedurile aplicabile în prezentul ghid de finanțare. Nu fac excepție instalatorii validați în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprimministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Conținutul dosarului de validare

Dosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE de către reprezentantul legal;

b) actul de identitate al reprezentantul legal;

c) certificatul constatator/furnizare informații emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social instalatorul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; se acceptă și formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;

d) certificatul de cazier fiscal emis pe numele instalatorului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele instalatorului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele instalatorului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul instalatorul, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare;

g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele instalatorului de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare, sau declarația pe propria răspundere de unde să rezulte că instalatorul și-a îndeplinit toate obligațiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu și nu are sume datorate la data încărcării dosarului de validare; declarația va fi dată sub sancțiunea prevederilor penale privind falsul în declarații și va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal;

h) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului”;

i) atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B, în termen de valabilitate la data încărcării cererii de validare; în situația în care instalatorul este atestat în altă țară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data încărcării dosarului de validare;

j) contract de execuție însoțit de proces-verbal de recepție din care să rezulte executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice, însușite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective;

k) raport per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 — REVISAL) și inginer profil electric (cod COR 2151 — REVISAL), însușit de către instalator.

Încheierea contractelor de participare cu instalatorii și publicarea listei acestora

Contractul de participare în vederea decontării

(1) AFM pune la dispoziția instalatorilor aprobați, prin intermediul aplicației, contractele de participare.

(2) În termen de 10 zile de la data aprobării, instalatorii le vor semna cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și le vor transmite AFM utilizând mijloacele electronice.

(3) Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut la alin. (2) conduce la pierderea dreptului de a-l semna.

(4) Contractul poate fi semnat și de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului, caz în care se va prezenta actul de identitate și împuternicirea notarială.

(5) Modelul contractului de participare în vederea decontării este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.

(6) Până la momentul perfectării contractului de participare, AFM are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat în scris, prin act adițional.

(7) Contractul de participare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la expirarea tuturor perioadelor de monitorizare aferente sistemelor instalate.

(8) La data semnării contractului de participare, AFM comunică instalatorului procedura de analiză, menționată la art. 7 alin. (1) lit. q).

(9) Ulterior încheierii contractului de participare, în termen de 5 zile lucrătoare, instalatorul transmite, cu adresă de înaintare, către AFM dovada constituirii garanției, în original, conform prevederilor art. 15. În cazul neprezentării acesteia, contractul de participare devine nul.

(10) Lista instalatorilor care au încheiat contracte de participare cu AFM și care au prezentat garanția conform prevederilor art. 15 se publică pe pagina de internet a AFM.

Criterii de eligibilitate a proiectului și cerințe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice

(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea unui sistem complet de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în rețeaua națională de distribuție.

(2) Pentru solicitantul persoană fizică este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

(3) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice ale cărui componente sunt noi.

(4) Prin program se finanțează instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3 kW.

(5) Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarele componente principale:

a) panouri fotovoltaice — cu o putere însumată instalată de minimum 3 kW;

b) invertor — putere instalată — minimum 3,0 kW;

c) structura de susținere a sistemului — capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată;

d) tablou electric curent continuu/curent alternativ — pentru racordul la instalația existentă;

e) instalația de legare la pământ;

f) sistemul de protecție contra descărcărilor atmosferice.

(6) Sistemul de panouri va asigura, prin unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcționalități:

a) stocarea informațiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puțin 1 an de la data emiterii certificatului de racordare;

b) colectarea de la distanță a informațiilor prevăzute la lit. a), precum și transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;

c) compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operațiuni de interogare pe secundă pentru a face față cerințelor de raportare automată și manuală.

Componentele sistemului de panouri fotovoltaice vor fi certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.

Solicitantul care nu a selectat în termen de 90 de zile în aplicație un instalator sau a fost refuzat de instalatorii selectați pierde rezervarea sumei.

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *