S-a publicat Ghidul de finanțare a Programului privind panourile fotovoltaice

S-a publicat Ghidul de finanțare a Programului privind panourile fotovoltaice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este doamna Raluca Stoica, adresă de e-mail: raluca.stoica@afm.ro.

Iată textul integral al acestui Ghid:

GHID DE FINANȚARE

a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Rolul ghidului de finanţare

(1) Ghidul de finanţare a programului, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a)obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă al programului;

b)condiţiile de validare a instalatorului;

c)metodologia de validare a instalatorului;

d)eligibilitatea solicitantului, aproiectului propus şi a cheltuielilor acestuia și înscrierea în vederea aprobării la instalator;

e)implementarea şi monitorizarea proiectului.

Articolul 2

Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorul de performanţă

(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice şi utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.

(2)Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere minimă de 3 kW, pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrării surplusului în sistemul energetic naţional.

(3) Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

(4) Indicatorul de performanţă al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg. CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:

I = Σ^n_i=1 E_i x f,

unde:

f = factor emisie CO2 (0,21337 kg CO2/kWh conform raportului ANRE/2020);

n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;

E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).

Articolul 3

Caracterul programului şi aria geografică de aplicare

Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

Articolul 4

Sursa de finanţare pentru derularea programului

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Articolul 5

Solicitanți eligibili și cuantumul finanţării

(1)Sunt eligibili în cadrul programului solicitanții persoane fizice și parohii.

(2)Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de20.000 lei.

(3) Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Articolul 6

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a)cheltuielile cu achiziţia/sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor hibrid; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;

c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM.

(3) În situaţia în care AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.

(4) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

Articolul 7

Definiţii şi acronime

(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

 1. analiza documentelor – procesul prin care se verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse valabilitatea şi eligibilitatea acestora;
 2. aplicaţie informatică – software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către AFM, prin intermediul căruia este gestionat programul;
 3. beneficiar final – solicitantul eligibil care a fost aprobat de AFM;
 4. cerere de decontare – solicitare a instalatorului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la contractul de participare în vederea decontării, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;
 5. cerere de finanţare – formular completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, la instalatorul validat, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
 6. cerere de validare – formular completat şi depus la AFM, în cadrul sesiunii de validare, de către instalator, în vederea acceptării în program, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
 7. certificat de racordare – document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. cheltuieli eligibile – cheltuieli efectuate de către beneficiarul final cu achiziţia de produse şi/sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de AFM;
 9. contract de finanțare -contractul încheiat între beneficiarul final parohieşi AFM, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid;
 10. contract de participare în vederea decontării – contractul încheiat între instalator şi AFM, denumit în continuare contract de participare;
 11. contribuţie proprie – suma susţinută de beneficiarul final reprezentând diferenţa dintre valoarea acordată de AFM prin program şi valoarea totală a facturii aferente achiziţiei şi montării sistemului de panouri fotovoltaice;
 12. curent (electric) alternativ – curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);
 13. curent (electric) continuu – curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;
 14. instalator – operatorul economic specializat care comercializează şi instalează sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
 15. instalator validat – operatorul care a încheiat contract de participare în vederea decontării;
 16. invertor –dispozitiv care permite transformarea curentului continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ;
 17. invertor hibrid –invertorul care permite gestionarea energiei electrice produse pentru consum propriu, pentru stocarea acesteia în baterii și pentru livrarea surprusului în sistemul energetic național;
 18. panou (modul) solar fotovoltaic – blocul constructiv de bază al unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;
 19. procedură de analiză – documentul aprobat prin dispoziție a președintelui AFM, care stabilește modalitatea de verificare a documentelor depuse de solicitanți la instalatorul validat;
 20. putere de vârf – peak power – reprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 25ºC în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 waţi pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu faţa direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] – unitatea de măsură – Wp (watt peak);
 21. putere electrică (P) – puterea electrică (P = măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U – măsurată în volţi) şi intensitatea curentului electric (I = măsurată în amperi);
 22. sistem de panouri fotovoltaice – complex de instalaţii, echipamente şi elemente noi, care împreună sunt destinate producerii de energie electrică utilizând energia solară, care nu a mai fost utilizat, iar părţile componente nu au mai fost folosite;
 23. participant în cadrul programului care se înscre în aplicația informatică, care poate fi:

(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

a)termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;

b)cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:

a)AFM – Administraţia Fondului pentru Mediu;

b)ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

c)TVA – taxa pe valoarea adăugată.

Articolul 8

Etapele programului

Etapele programului sunt următoarele:

 1. publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;
 2. validarea instalatorilor, încheierea contractelor de participare şi publicarea listei acestora;
 3. publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de înscriere asolicitanţilor și rezervarea sumelor aferente finanţării prin înscrierea în aplicația informatică, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b);
 4. încărcarea documentelor de către solicitanți în aplicație;
 5. selectarea de către solicitanți a unui instalator validat;
 6. analiza documentelor încărcatede solicitanți, de către instalator;
 7. aprobarea de către instalator, prin intermediul aplicației, a solicitanților eligibili;
 8. aprobarea solicitanțiloreligibili de către AFM, în baza listelor generate de aplicație;
 9. semnarea contractelor de finanțare de către parohii, generate prin intermediul aplicației;
 10. implementarea proiectului;
 11. decontarea sumelor solicitate de instalatorii validaţi;
 12. de către AFM, pe eșantion;
 13. monitorizarea beneficiarilor finali.

Articolul 9

Reguli generale privind gestionarea informaţiilor

(1) Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui AFM, se aprobă:

a)sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării, care se publică pe pagina de internet a AFM;

b)structurile/comisiile AFM care vor fi implicate în derularea programului;

c) grile de evaluare, proceduri de lucru, instrucţiuni şi/sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini şi realizarea anumitor activităţi în cadrul programului.

(2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice, precum şi prin alte modalităţi stabilite de către AFM şi comunicate terţilor.

(3)Analiza dosarelor de validare,verificarea de către AFM a eligibilității beneficiarilor finali și a documentelor depuse în vederea decontării, prin eșantion, se poate realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activităţi sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.

Capitolul II

Procesul de analiză, aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul programului

Subcapitolul I

Validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora

Secţiunea 1

Validarea instalatorilor

Articolul 10

Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatorului

(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a)este operator economic cu personalitate juridică română;

b)are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalaţii electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;

c)are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“;

d)nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;

e) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

g)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;

h)deţine atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, deţine document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;

i)a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice;

j)are personal angajat în funcţia de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) şi inginer profil electric (cod COR 2151);

k)se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

l)se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

m) se angajează că va analiza conformitatea documentelor și eligibilitatea solicitanților înscriși, respectând procedura definită la art. 7 lit. s);

n) se angajează că va achita suma stabilită conform valorilor prevăzute la art. 14 alin. (10), astfel cum a declarat în cererea de validare, reprezentând garanție, ulterior perfectării contractului de participare.

(2) În vederea participării în cadrul programului și încheierea contractului de participare, instalatorii vor îndeplini procedurile aplicabile în prezentul ghid de finanțare. Nu fac excepție instalatorii validați în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 11

Conţinutul dosarului de validare

(1)Dosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
 2. împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
 3. actul de identitate al reprezentantul legal sau al împuternicitului acestuia, după caz;
 4. certificatul constatator/furnizare informaţii emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social instalatorul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; se acceptă şi formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
 5. certificatul de cazier fiscal emis pe numele instalatorului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare;
 6. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele instalatorului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare;
 7. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele instalatorului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul instalatorul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare;
 8. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele instalatorului de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare,sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că instalatorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de validare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau a împuternicitului acestuia;
 9. documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”;
 10. atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;
 11. contract de execuție însoțit de proces verbal de recepție din care să rezulte executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice, însuşite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective;
 12. raport per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 – REVISAL) şi inginer profil electric (cod COR 2151 – REVISAL), însuşit de către instalator.

(2) Înscrierea instalatorilor în program și transmiterea documentelor în vederea validării se face prin intermediul aplicației informatice, pusă la dispoziția acestora pe pagina de internet a AFM.

Articolul 12

Aprobarea cererii de validare

(1) AFM verifică cererea de validare şi celelalte documente prevăzute la art. 11 alin. (1), analizează dacă acestea sunt conforme cu prevederile prezentului ghid şi selectează instalatorul în vederea validării.

(2) În situaţia în care se constată că nu au fost depuse toate documentele prevăzute la art. 11 alin. (1), sau acestea sunt neconforme, incomplete, ilizibile, sau nu conțin toate elementele prevăzute în ghid, o singură dată, solicitantul va fi notificat prin e-mail, în vederea completării/clarificării/remedierii situaţiei.

(3) Atrage respingerea cererii de validare neprezentarea în termen de 5 zile lucrătoare a documentelor solicitate conform alin. (2) ori prezentarea de completări/clarificări/remedieri incomplete sau care nu au atestat eligibilitatea instalatorului.

(4) AFM aprobă lista instalatorilor propuşi spre validare şi lista instalatorilor propuşi spre respingere, care se publică pe pagina de internet a AFM.

Articolul 13

Contestarea rezultatului procesului de validare

(1) Instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins poate depune contestaţie împotriva rezultatului procesului de validare.

(2) Contestaţia se transmite/se depune la AFM în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a AFM a listei instalatorilor respinşi.

(3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către AFM în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).

(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura AFM un număr unic de înregistrare.

(5) Contestaţia va fi semnată cu semnătură electronică calificatăbazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:

a)atributele de identificare a contestatarului;

b)numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura AFM dosarului de validare;

c)obiectul contestaţiei;

d)motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;

e)numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia şi semnătura.

(6) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora şi publică rezultatele procesului de validare pe pagina de internet a AFM.

(7) Împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 2-a

Încheierea contractelor de participare cu instalatorii şi publicarea listei acestora

Articolul 14

Contractul de participare în vederea decontării

(1)AFM pune la dispoziția instalatorilor aprobați, prin intermediul mijloacelor electronice, contractele de participare.

(2)În termen de 10 zile de la recepţionarea acestora, instalatorii le vor semna cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și le vor transmite AFM utilizând mijloacele electronice.

(3)Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră renunţare la finanţare.

(4) Contractul poate fi semnat şi de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului, caz în care se va prezenta actul de identitate şi împuternicirea notarială.

(5) Modelul contractului de participare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.

(6)Până la momentul perfectării contractului de participare, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.

(7) Contractul de participare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil 4 ani de la data semnării.

(8) La data semnării contractului de participare, AFM comunică instalatorului validat procedura de analiză, menționată la art. 7 alin. (1) lit. s).

(9) Ulteriorperfectării contractului de participare, în termen de 10 zile, instalatorul validat transmite AFM dovada constituirii garanției, conform prevederilor art. 10 lit. n). În cazul neprezentării acesteia, contractul de participare devine nul.

(10) Cuantumul garanției menționate anterior se calculează în funcție de numărul sistemelor de panouri fotovoltaice pe care le declară în cererea de validare estimate a fi instalate prin program, conform următoarelor praguri:

 1. -100 sistemede panouri fotovoltaice;

(11) În situația în care estimarea sistemelor de panouri fotovoltaice depășește numărul de 501 sisteme, cuantumul garanției va fi calculată conform algoritmului de mai sus, 10% din valoarea maximă a fiecărui prag.

(12) În situații justificate, la solicitarea scrisă a instalatorului validat, contractul de participare poate fi modificat cu acordul părților, iar cuantumul garanției va fi majorat, cu aplicarea pragului corespunzător, conform alin. (10). Dovada constituirii garanției se va face în termenul prevăzut la alin. (9).

(13)Returnarea/eliberarea garanțieise va face după finalizarea verificării eșantionului de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice instalate de acesta.

(14) Lista instalatorilor validaţi care au încheiat contracte de participare cu AFM se publică pe pagina de internet a AFM.

Subcapitolul II

Criterii de eligbilitate şi înscrierea solicitanţilor

Articolul 15

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării

(1) Beneficiază de finanţare solicitantul persoană fizicăcare îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. este persoană fizică cu domiciliul în România;
 2. nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 3. domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;
 4. este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
 5. sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință;
 • se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
 • nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;
 • nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care:

1. a/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare;

2.a/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare;

3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, contract de finanţare pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare.

(2)Beneficiază de finanţare solicitantul parohiecare îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. nu are obligaţii restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 2. se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat.
 3. se obligă să respecte legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional; în caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autorităţile competente putând proceda la recuperarea sumelor finanţate.

Articolul 16

Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice

(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie, fără a fi permisă extinderea unui sistem de panouri fotovoltaice existent.

(2) Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

(3) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice ale cărui componente sunt noi.

(4) Prin program se finanţează instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minim 3 Kw.           

(5) Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarea dimensionare pentru componentele principale:

 1. panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minim 3 kW;
 2. invertorhibrid – putere instalată – minim 3,0 kW;
 3. structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
 4. tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă.

(6) Sistemul de panouri va asigura, printr-unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcţionalităţi:

 1. stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 1 an de la data emiterii certificatului de racordare;
 2. colectarea de la distanţă a informaţiilor prevăzute la lit. a), precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;
 3. compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.

(7) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.

(8) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie să respecte următoarele condiţii minime:

 1. panourile fotovoltaice trebuie:
  1. să respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730;
  1. să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;
 2. invertorulhibrid trebuiesă respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109.

Articolul 17

Etapele înscrierii

(1) AFM demarează sesiunea de înscriere a solicitanților, în aplicația informatică, la data menționată în dispoziția președintelui AFM.

(2) Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite și încărcarea documentelor prevăzute la art. 18. Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație.

(3)Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care a fost îndeplinită cerinţa prevăzută la alin. (2) şi aplicaţia informatică a generat un număr de înregistrare. Totodată, aplicaţia informatică alocă acestuia sumamaximă de 20.000 lei. Suma aprobată solicitantului va fi stabilită de către instalator, conform cererii de finanţare.

(4)Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni.

(5)În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate.

(6)Solicitantul parohiese poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.

Articolul 18

Documente necesare solicitantuluiîn vederea aprobării

(1) Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizicăîn aplicația informatică sunt:

(2) Documentele pe care le depune/transmite solicitantul parohie la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare sunt:

Subcapitolul III

Aprobarea finanţării proiectelor

Articolul 19

Etape premergătoare aprobării finanțării

În termen de maxim 90 de zile de la datapublicării de către AFM a listei instalatorilor care au încheiat contract de participare, se vor realiza următorii pași:

 1. solicitantul își alege din lista prevăzută la art. 14 alin. (14) un instalator validat;
 2. instalatorul analizează documentele încărcate de solicitant, conform procedurii de analiză;
 3. instalatorul selectează, în aplicație, solicitanții eligibili;
 • instalatorulgenerează din aplicația informatică contractul de finanțare în vederea semnării de către solicitantulparohie, în vederea semnării.

Articolul 20

Avizarea și aprobarea finanţării proiectelor

(1) AFM generează prin intermediul aplicației informatice listele cuprinzând proiectele solicitanților eligibili, ca urmare a îndeplinirii etapei menționate la art. 19 lit. c);

(2) Comitetul director al AFM avizează lista proiectelor selectate pentru finanţare şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat.

(3) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea finanţării proiectelor.

(4)După finalizarea înscrierii în aplicația informatică, AFM publică pe site-ul propriu lista solicitanților înscriși.

Articolul 21

Încheierea contractului de finanţare cu solicitantul parohie

(1)AFM pune la dispoziţia instalatorului validat, prin intermediul aplicaţiei informatice, contractul de finanţare, care poartă semnătura reprezentantului legal al AFM. Instalatorul transmite solicitantuluiparohiecontractul în vederea completării şi semnării de către acesta.

(2) În termenul de 90 zile de la data publicării de către AFM a listei instalatorilor care au încheiat contract de participare, instalatorul validat scanează şi introduce în aplicaţia informatică contractul de finanțare, semnat de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

(3)În situația în care contractul de finanțare este semnat de o persoană împuternicită, se va încărca în aplicație și cartea de identitate a acesteia.

Subcapitolul IV

Implementarea proiectului

Articolul 22

Dispoziţii generale

(1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiar prin îndeplinirea formalităţilor specifice obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor, precum şi prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice şi racordarea acestuia la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, prin intermediul unui instalator validat care a semnat contract de participare în cadrul programului.

(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la aprobarea proiectului, conform art. 20 alin. (4), termen în care trebuie realizată instalaţia şi obţinut certificatul de racordare.

(3) Durata de implementare a proiectului poate fi suspendată pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.

Articolul 23

Reguli privind întocmirea facturii

(1) În factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea „…20.000 lei, se suportă de către AFM, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională”.

(2) Factura fiscală trebuie să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la AFM și după aprobarea solicitantului, conform art. 20 alin. (4).

(3) Factura trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a)atributele de identificare a instalatorului validat;

b)atributele de identificare a beneficiarului final;

c)denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate;

d)adresa locului de implementare, numărul și data certificatului de racordare. Pentru beneficiarul persoană fizică, adresa de implementare trebuie să fie aceeași cu adresa de domiciliu menționată în cartea de identitate încărcată de acesta la momentul înscrierii.

Subcapitolul V

Decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validaţi

Articolul 24

Documente obligatorii necesare decontării și proceduri aplicabile

(1) În vederea decontării, instalatorul validat încarcă/introduce în aplicația informatică, pentru fiecare beneficiar final, următoarele informații:            număr și dată factură fiscală, valoarea facturată a investiției, număr și dată certificat de racordare, adresa locului de implementare a proiectului, atributele de identificare ale beneficiarului final pentru care a fost emisă factura, valoarea contribuției proprii achitate de beneficiarul final, numărul și data ordinului de plată/chitanței aferentă acesteia, puterea instalată, seriile de identificare a panourilor și a invertorului montate; aceleași informații vor fi introduse de către instalatorul validat și în codul QR cuprins în factură.

(2)În vederea decontării,instalatorul validat încarcă în aplicație cererea de decontare, semnată cu semnătură digitală calificată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită a acestuia, odată cu documentele prevăzute la alin. (3); în cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia cărții de identitate a împuternicitului;

(3) Documentele încărcate de instalatorul validat în aplicație, odată cu cererea de decontare, pentru fiecare beneficiar final, sunt:

1.lista beneficiarilor finali pentru care se solicită decontarea, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, generată cu ajutorul aplicației informatice;

2.facturile fiscale emise beneficiarilor finali de către instalatorul validat, cuprinși în lista menționată la pct. 2;

3.certificatul de racordare:

a) emis pentru locul de domiciliu din cartea de identitate, pentru fiecare beneficiar de pe lista menționată la pct. 2, pentru beneficiarul persoană fizică;

b) emis pentru imobilul declarat în cererea de finanțare, pentru beneficiarulparohie.

4. contractele de finanțare încheiate cu beneficiariiparohii, cuprinși în lista menționată la pct. 2.

(4)Plata sumelor aferente dosarelor de decontare se face prin virament în contul de trezorerie al instalatorului validat, în maxim 60 de zile de la data depunerii cererii de decontare, în măsura în care sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul Fondului pentru mediu.

(5) AFM nu acordă plăţi în avans şi finanţează doar cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de participare, respectiv după aprobarea de către AFM a solicitanților.

(6) AFM nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finali şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

(7)În situația în care instalatorul validat are înscriși în aplicația informatică mai mult de 10 beneficiari finali, se va solicita la decont finanțare pentru minim 10 sisteme de panouri fotovoltaice.

Subcapitolul VI

Monitorizare

Articolul 25

Dispoziţii generale

(1) AFM verifică documentele încărcate de către instalator în aplicația informatică, pe un eșantion de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice instalate de acesta.

(2) În situația în care se constată că unul dintre beneficiari nu era eligibil sau/șisuma a fost decontată în mod eronat, AFM reține din garanția constituită valoarea acordată acestuia ca finanțare.

(3) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM pe o perioadă de un an de la data emiterii către beneficiarul final a certificatului de racordare.

(4) Beneficiarii finali au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:

1.să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;

2.să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziţionat prin program;

3.să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;

4.să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în ghidul de finanțare;

5.să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice;

6.să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;

7.să nu afecteze investiţia finanţată şi funcţionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;

8.să nu înstrăineze imobilul pe care se implementează proiectul în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară.

Capitolul III

Reguli şi proceduri aplicate de AFM în cadrul programului

Articolul 26

Reguli şi proceduri generale aplicate în cadrul programului

(1)Instalatorul validat își asumă responsabilitatea privind eligibilitatea și conformitatea documentelor înscrise în aplicaţia informatică.

(2) În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare, notifică instalatorul validat în vederea remedierii deficienţei respective. Instalatorul validat are obligaţia să remedieze deficienţa semnalată, în maxim 10 zile lucrătoare de la notificarea AFM, sub sancţiunea neefectuării plăţii cheltuielilor aferente deficienţelor sau recuperării sumelor deja plătite.

(3) Solicitantul/beneficiarul are posibilitatea să transmită instalatorului o cerere motivată însoţită de documente justificative, în vederea modificării locului de amplasare a sistemului de panouri fotovoltaice, respectiv de pe imobilul-construcţie pe imobilul-teren sau viceversa, sub condiţia respectării condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului/proiectului.

(4) Instalatorul validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin intermediul aplicaţiei, precum şi prin alte mijloace stabilite de AFM prin acte interne de reglementare.

(5) În situaţia în care aplicaţia informatică este indisponibilă, toate termenele prevăzute în ghidul de finanţare care depind de funcţionarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcţionat.

(6) AFM nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către beneficiarul final/instalator a termenelor şi condiţiilor stipulate în prezentul ghid.

(7) AFM poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor de participare/finanţare orice informaţie sau document relevant în legătură cu finanţarea acordată.

Capitolul IV

Dispoziţii finale

Articolul 27

Transmiterea obligaţiilor către terţi

(1) Obligaţiile rezultate din participarea solicitanților în program se consideră asumate de succesorii în drepturi ai acesteia şi de terţii dobânditori ai imobilului pe care se implementează sistemul de panouri fotovoltaice, în sensul preluării acestor obligaţii conform prevederilor prezentului ghid. Astfel, beneficiarul final are obligaţia de a aduce la cunoştinţa terţilor dobânditori obligaţiile respective.

(2) Prevederile alin. (1) operează pe toată perioada de implementare și monitorizare.

(3) În situaţia în care, în aplicarea prevederilor alin. (1), în perioada de implementare, succesorii în drepturi ai solicitantului şi terţii dobânditori nu preiau obligaţiile beneficiarilor finali, aceştia nu mai pot beneficia de finanţarea acordată prin program.

(4) Dacă situaţia prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăţilor către instalatorii validaţi, în baza cererilor de decontare, AFM recuperează de la succesorii în drepturi/beneficiarii finali sumele finanţate.

Articolul 28

Transferul solicitantului/beneficiarului final către un alt instalator

(1) În baza cererii motivate a solicitantului/beneficiarului final, AFM poate aproba transferul către un alt instalator, în vederea implementării proiectului.

(2) În vederea aprobării cererii prevăzute la alin. (1), AFM va solicita acordul instalatorului la care se transferă solicitantul.

(3) AFM va publica instrucţiuni cu privire la modalitatea de realizare a transferului.

(4) În situaţia aprobării cererii prevăzute la alin. (1):

a)dosarul solicitantului, în format electronic, va fi transferat în aplicaţia informatică de AFM, iar accesul la datele/finanţarea de care beneficiază solicitantul transferat va fi acordat instalatorului cu care s-a optat continuarea implementării proiectului;

b)instalatorul cu care s-a optat continuarea implementării proiectului va realiza analiza documentelor încărcate în aplicaţia informatică, în condiţiile prevăzute la lit. b).

(5) Pe perioada transferului beneficiarului final de la un instalator la altul se suspendă durata de implementare a proiectului.

(6) AFM poate aproba transferul beneficiarului final către un alt instalator, de cel mult două ori, în condiţiile prezentului ghid.

(7) În situația în care instalatorul validat se află în imposibilitate de a-și îndeplini obligația de instalare a panourilor fotovoltaice față de solicitanții înscriși în evidențele sale, acesta notifică AFM transferul colectiv.

Articolul 29

Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal

(1) AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare la instalatorul validat, acesta declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea, de către AFM şi de către instalatorul validat, a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora de către AFM către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, instalatorul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate.

(2) Prin depunerea cererii de validare şi încheierea contractului de participare, instalatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanţilor în cadrul programului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia.

Articolul 30

Reguli de publicitate

(1) Orice demers publicitar efectuat de către instalatorul validat, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu.

(2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către instalatorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi suma finanţată prin program.

(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către instalatorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu de AFM.

Articolul 31

Publicarea informaţiilor relevante

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare.

(2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Articolul 32

Raportul ghidului cu alte acte normative

Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

Articolul 33

Anexe

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexa nr. 1

la ghid

Nr. de înregistrare la AFM

……./……/………..

CERERE

de validare a instalatorului

Denumirea completă a instalatorului …………………………………

Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ………………. cu nr. de ordine ……/……/……, cod de identificare fiscală …………., cont nr. …………… deschis la Trezoreria …………………..

Adresa sediului social: localitatea ………………………., str. …………………….. nr. …….., bl. …….., sc. ……, et. ……., ap. …….., judeţul/sectorul ……………………., cod poştal ………………, telefon (fix şi mobil) ……………….., e-mail,

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ……(persoana care reprezintă sau persoana împuternicită)……, telefon (fix şi mobil) ……………, e-mail …………….

Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de participare în vederea decontării cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să analizeze dosarele depuse de solicitanți conform procedurii de analiză, să elaboreze documentaţia tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul de finanţare.

Numărul sistemelor de panouri fotovoltaice pe care estimezcă le voi instala prin program se încadrează în următorul prag*):

□ 1 – 100 sisteme de panouri fotovoltaice;

□ 101 – 200 sisteme de panouri fotovoltaice;

□ 201 – 300 sisteme de panouri fotovoltaice;

□ 301 – 400 sisteme de panouri fotovoltaice;

□ 401 – 500 sisteme de panouri fotovoltaice;

□ peste 500 sisteme de panouri fotovoltaice, respectiv:

            …………………………………………………………… **)

*) se va bifa varianta corespunzătoare

**) În situația în care estimarea sistemelor de panouri fotovoltaice depășește numărul de 501 sisteme, cuantumul garanției va fi calculată conform algoritmului de mai sus, 10% din valoarea maximă a fiecărui prag.

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

 1. lit. a) şi nici pentru orice altă situaţie similară;

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.

Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal

Numele şi prenumele ……………………..

Funcţia ………………………………..

Semnătura ………………………………

Data …………………………………..

Anexa nr. 2

la ghid

CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII

Nr. …….. din ………………..

Între părţile contractante:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală ……………….., cont nr. ………………. deschis la Trezoreria Statului Sector 6, Bucureşti, reprezentată legal prin ……………….. – preşedinte, în calitate de finanţator în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumită în continuare AFM,

şi

…………………… S.R.L./S.A., cu sediul social în …………………., cod poştal ………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul …………………. cu nr.. ………………, cod de identificare fiscală……………, cont nr. ………………… deschis la Trezoreria …………….., reprezentată legal prin …………….. – administrator, în calitate de instalator validat, denumit în continuare instalator,

a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.

Articolul 1

Obiectul contractului

1.1.Prin prezentul contract AFM plăteşte instalatorului sumele solicitate în cererea de decontare, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate de către beneficiarul final al finanţării şi facturate de instalator.

1.2.Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare al Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid.

Articolul 2

Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de …………….

Articolul 3

Modalitatea de decontare şi plată

3.1.Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.

3.2.Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. ……………. deschis la Trezoreria ………………. de către instalator, pe bază de cerere de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în aceasta, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite.

3.3.În situația în care instalatorul validat are înscriși în aplicația informatică mai mult de 10 beneficiari finali, se va solicita la decont finanțare pentru minim 10 sisteme de panouri fotovoltaice.

3.4.Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la prezentul contract.

3.5.Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

3.6.Cererea de decontare se depune la AFM la data de ……. a fiecărei luni.

3.7.În situaţia în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită în cuprinsul pct. 3.6 este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea de decontare se depune în următoarea zi lucrătoare.

3.8.Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, instalatorul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

Articolul 4

Obligaţiile părţilor

4.1.Instalatorul se obligă:

 1. să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
 2. să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice de minim 3 kW, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute de ghidul de finanţare aferent programului;
 3. să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează, potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;
 4. să permită reprezentanţilor AFM şi altor organisme abilitate accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;
 5. în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
 6. să furnizeze, în maxim 10 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
 7. să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice achiziţionate prin program, în orice formă şi în orice mediu, că acesta se realizează prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat de AFM;
 8. să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta şi finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;
 9. să pună la dispoziţia solicitanţilor, potenţiali beneficiari finali ai programului, informaţii cu privire la condiţiile şi termenele de desfăşurare a programului;
 10. să analizeze documenteleîncărcate, precum şi îndeplinirea tuturor criteriilor de conformitate și eligibilitate stabilite prin ghidul de finanţare, conform procedurii de analiză;
 11. să justifice în scris motivele de fapt şi de drept care stau la baza deciziei de a considera un solicitant neeligibil sau, dacă acesta a fost selectat, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua instalarea sistemului de panouri fotovoltaice;
 12. să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces, să respecte prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679, să ia toate măsurile necesare pentru a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor prelucrate şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către persoanele fizice;
 13. să selecteze solicitanţii eligibili în aplicație, numai după semnarea contractului de participare cu AFM și includerea sa în lista instalatorilor validaţi care au încheiat contracte de participare în vederea decontării, publicată pe pagina de internet a AFM;
 14. să respecte integral condiţiile, etapele şi termenele stabilite în cuprinsul ghidului;
 15. să întocmească toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 16. să asigure accesul, în vederea obţinerii finanţării, în mod nemijlocit şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice în cadrul programului, în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi şanse şi cu privire la accesul persoanelor cu dizabilităţi, potrivit prevederilor legale;
 17. să colecteze şi să transmită AFM informaţii referitoare la energia produsă de către sistemele fotovoltaice instalate, în ultima lună a fiecărui an, pe perioada de valabilitate a contractului de participare;
 18. să notifice AFM în situaţia în care se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţia de a instala panourile fotovoltaice solicitanţilor aprobaţi pentru care a efectuat înscrierea în program;
 19. să păstreze şi să arhiveze toate contractele, actele si documentele justificative şi contabile pentru toate operaţiunile derulate în cadrul programului şi să reconstituie, în condiţiile legii, documentele pierdute, sustrase sau distruse;
 20. să asigure executarea proiectelor cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, ghidul de finanţare al programului, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
 21. să ia măsuri de protecţie a datelor cu caracter personal pe care le colectează, prelucrează şi stochează/arhivează, pentru toate persoanele participante în cadrul proiectului;
 22. să solicite avans solicitantului, fără a depăși limita procentului de cofinanțare și/sau valoarea cheltuielilor neeligibile, dacă situația o impune;
 23. să transmită AFM dovada constituirii garanției, ulterior perfectării contractului de participare, în termen de 10 zile de la data semnării prezentului contract;
 24. în situația în care AFM constată, ca urmare a verificării pe un eșantion de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice instalate, că unul dintre beneficiari nu era eligibil sau/și suma a fost decontată în mod eronat, să fie de acord ca AFM să rețină din garanția constituită, valoarea acordată acestuia ca finanțare.

4.2.AFM se obligă:

 1. să asigure plata în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;
 2. să pună la dispoziţia instalatorului informaţiile legate de finanţare;
 3. să permită accesul instalatorului în aplicaţia informatică în vederea introducerii informaţiilor sau completării acestora, în condiţiile prevăzute prin ghid;
 4. să informeze instalatorul, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei informatice şi care poate determina imposibilitatea accesului instalatorului la aceasta.

4.3.În situaţia în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele şi/sau informaţiile furnizate de către instalator referitoare la solicitantul înscris, AFM, prin personalul cu atribuţii în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicaţiei informatice, dar numai în baza documentelor justificative transmise de către instalator.

Articolul 5

Garanția

1.1.Cuantumul garanției este de … lei, calculat în funcție de numărul sistemelor de panouri fotovoltaice declarate în cererea de validare estimate a fi instalate prin program.

1.2.În situații justificate, la solicitarea scrisă a instalatorului validat, cuantumul garanției poate fi majorat, cu aplicarea pragului corespunzător prevăzut la art. 14 alin. (10) din ghidul de finanțare.

1.3.Returnarea/eliberarea garanției se va face după finalizarea verificării eșantionului de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice instalate de acesta.

Articolul 6

Răspunderea contractuală

6.1.Nerespectarea de către instalator a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

6.2.Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale instalatorului:

 1. comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 2. nu introduce în aplicaţia informatică, în timp util, informaţiile privind solicitanții înscriși, în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare;
 3. solicită avans persoanei fizice, cu depășirea limitei procentului de cofinanțare și/sau valoarea cheltuielilor neeligibile.

6.3.Instalatorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

6.4.Instalatorul îşi asumă integral răspunderea pentru decizia de a considera un solicitant neeligibil sau, dacă acesta a fost selectat, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua instalarea sistemului de panouri fotovoltaice.

6.5.Instalatorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente, altele decât cheltuielile eligibile stabilite potrivit ghidului de finanţare.

6.6.Instalatorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.

6.7.Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate instalatorului de către AFM, în maxim 5 zile de la constatare. În cazul în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maxim30 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a)sistarea temporară a utilizării finanţării sau suspendarea contractului, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b)recuperarea sumelor virate către instalator, aferente cheltuielilor pentru care nu au fost înlăturate deficienţele, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii, cu posibilitatea de reziliere a contractului.

Articolul 7

Încetarea contractului

7.1.Prezentul contract încetează de drept:

a)la data prevăzută în cuprinsul acestuia;

b)la data intervenţiei unui act de autoritate;

c)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat instalatorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

7.2.Contractul poate înceta prin reziliere, în condiţiile prevăzute la art. 6 pct. 6.7 lit. b).

7.3.Prezentul contract încetează prin acordul părţilor, în cazul în care instalatorul cesionează total, în favoarea unui alt instalator validat, obligaţiile de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice şi/sau a activităţilor corelative, sub condiţia acceptării preluării obligaţiilor de către unul sau mai mulţi instalatori validaţi.

Articolul 8

Forţa majoră

8.1.Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

8.2.Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a)să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b)să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

8.3.Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

8.4.Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

8.5.Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 8.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

8.6.Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a)încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b)modificarea contractului.

Articolul 9

Cesiunea

9.1.Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni, totale sau parţiale.

9.2.Prin excepţie de la alin. (1), instalatorul poate ceda, total sau parţial, unui alt instalator din cadrul programului obligaţia de instalare a sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi obligaţiile corelative realizării acesteia, în condiţiile prevăzute de ghid.

Articolul 10

Litigii

10.1.Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

10.2.În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

Articolul 11

Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1.Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale părţilor contractante, reprezentanţilor acestora sau ale beneficiarilor sau coproprietarilor/devălmaşilor beneficiarilor ori ale împuterniciţilor acestora se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.

11.2.Datele cu caracter personal ale părţilor contractante, reprezentanţilor acestora sau ale beneficiarilor sau coproprietarilor/devălmaşilor beneficiarilor ori ale împuterniciţilor acestora, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

11.3.Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

11.4.Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:

a)informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b)partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

Articolul 12

Publicarea datelor

Instalatorul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea instalatorului, denumirea Programului, valoarea finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale proiectelor implementate, locul de implementare a proiectelor, principalii indicatori ai Programului, precum şi plăţile efectuate în cadrul Programului.

Articolul 13

Dispoziţii finale

13.1.Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:

a)pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal ………….;

b)pentru instalator: ……………………………………………………., cod poştal ……………..; în cazul în care instalatorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.

13.2.Notificările făcute instalatorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 12.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

13.3.Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai instalatorului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.

13.4.Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional.

13.5.Prezentul contract a fost semnat astăzi, ………………….., în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte, ……………………………….

Societatea …………………………………………… – S.A./S.R.L.

Prin reprezentant legal/împuternicit,

…………………………………….

ANEXĂ

la Contractul de participare în vederea decontării

Cerere de decontare

Nr. de înregistrare la AFM

………/…../……………..

Aprobat

Preşedinte AFM,

……………………………

CERERE DE DECONTARE*)

Denumirea completă a instalatorului validat ……………………………….

Forma juridică de organizare …………………………………………..

Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ……………….. cu nr. de ordine …../…../………, cod de identificare fiscală ……………………………., cont nr. ……………., deschis la Trezoreria ……………………………….

Adresa sediului social: localitatea ………………………., str. ……………………… nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ….., ap. ….., judeţul/sectorul ……………, cod poştal …….., telefon…………………, e-mail ……………..

Reprezentat/Reprezentată legal de ……………………………………, în calitate de ……………………………, prin ………………………

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ……………………………………………, telefon……………, e-mail ………….

În baza Contractului de participare în vederea decontării nr. ………/……………, vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ………………… lei (în cifre şi litere).

Prezenta cerere este însoţită de lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanţarea, care va cuprinde următoarele elemente: număr și dată factură fiscală, valoarea facturată a investiției, număr și dată certificat de racordare, adresa locului de implementare a proiectului, atributele de identificare ale beneficiarului final pentru care a fost emisă factura, valoarea contribuției proprii achitate de beneficiarul final, numărul și data ordinului de plată/chitanței aferentă acesteia, puterea instalată, seriile de identificare a panourilor și a invertorului montate, semnată de către reprezentatul legal sau împuternicit, cu semnătura electronică calificată;aceleași informații vor fi introduse de către instalatorul validat și în codul QR cuprins în factură.

Pentru cei …..**) beneficiari incluşi în cererea de decontare, documentele prevăzute la art. 24 din ghidul de finanţare a Programului privind privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, au fost încărcate în aplicaţia informatică.

Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor finali, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

Totodată, declar pe propria răspundere că:

– am respectat procedura de analiză;

– am realizat conformitatea documentelor prevăzute la art. 24 din ghid;

– mă oblig să păstrez toate documentele aferente fiecărui beneficiar final pe întreaga durată de valabilitate a contractului de participare în vederea decontării;

–în situația în care AFM constată, ca urmare a verificării pe un eșantion de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice instalate, că unul dintre beneficiari nu era eligibil sau/și suma a fost decontată în mod eronat, sunt de acord ca AFM să rețină din garanția constituită, valoarea acordată acestuia ca finanțare.

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal***)

Numele şi prenumele ……………………………..

Funcţia …………………………………………………

Semnătura ……………………………………………

*) În situația în care instalatorul validat are înscriși în aplicația informatică mai mult de 10 beneficiari ce au încheiat contract de finanțare cu AFM, se va solicita la decont finanțare pentru minim 10 sisteme de panouri fotovoltaice.

**) Se va completa numărul de beneficiari incluşi în cererea de decontare.

***) În cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia după cartea de identitate a împuternicitului.

Anexa nr. 3

la ghid

CERERE

de finanţare

I.1. Date de identificare a solicitantului persoană fizică

Numele şi prenumele solicitantului (conform actului de identitate): ………………………..

Numărul şi seria actului de identitate: BI/CI …………………………………………………………

Valabilitatea actului de identitate: ………………. – …………………………………………………..

Codul numeric personal: …………………………………………………………………………………..

Adresa de domiciliu a solicitantului, conform cărții de identitate:

Str. ………………………… nr. ……………………………………………………………………………………

Localitatea (oraşul, municipiul, comuna, satul) ……………………….., judeţul/sectorul …….

Telefon…………….

E-mail: ……………………………

I.1. Date de identificare a solicitantului parohie

Denumirea solicitantului: ………………………………………………………………………………………

Document de înființare:………………………………………………………………………………………..

Cod de identificare fiscală:…………………………………………………………………………………….

Adresa sediului social:

Localitatea (oraşul, municipiul, comuna, satul) ……………………….., judeţul/sectorul …….

Nume și prenume reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal:………………….

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………

II.Finanţare solicitată

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………., cu datele de identificare sus-menţionate, solicit o finanţare în sumă de …………….. lei, reprezentând cofinanţare în procent de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, putere instalată de minim 3kW, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanţare.

Valoarea cheltuielilor eligibile este: ……………………………………………………………………

Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

Denumirea cheltuieliiValoarea inclusiv TVA (lei)
Cheltuieli cu achiziţia/sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor hibrid; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;Cheltuieli cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice.

III.1.Declaraţie pe propria răspundere pentru solicitantul persoană fizică

Subsemnatul, ………………………………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

 1. domiciliez la adresa unde se va implementa proiectul;
 2. sunt de acord ca reprezentanţii AFM sau ai instituţiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau altor instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanţării primite;
 3. cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
 4. voi aduce la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuiape toată perioada de implementare și monitorizare;
 5. sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi instalatorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către AFM, către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
 6. mă angajez să permit accesul reprezentanţilor AFM, precum şi al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;
 7. mă angajez că voi asigura sumele necesare pentru realizarea proiectului;
 8. mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;
 9. sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanţarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 10. să nu înstrăinez imobilul pe care se implementează proiectul în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;
 11. imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;
 12. destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință;
 13. proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi realizate pentru deservirea aceluiaşi imobil-clădire şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare; în acest sens, declar căeu sau coproprietarii/devălmaşii:

1. nu am/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare;

2. nu am/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare;

3. nu urmează să închei/încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, contract de finanţare pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare.

III.2.Declaraţie pe propria răspundere pentru solicitantul parohie

Subsemnatul, reprezentant legal al ………………………………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

 1. sunt de acord ca reprezentanţii AFM sau ai instituţiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau altor instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanţării primite;
 2. cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţionalănu fac obiectul unui alt program de finanţare;
 3. voi aduce la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuiape toată perioada de implementare și monitorizare;
 4. sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi instalatorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către AFM, către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
 5. mă angajez să permit accesul reprezentanţilor AFM, precum şi al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;
 6. mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;
 7. mă angajez că voi asigura sumele necesare pentru realizarea proiectului;
 8. sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanţarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 9. mă oblig să respect legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional; în caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autorităţile competente putând proceda la recuperarea sumelor finanţate.

Subsemnatul, declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente depuse, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.

Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la refuzul instalatorului de a mă considera eligibil în aplicație sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.

Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

IV.Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin acest document, Administraţia Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.

a)Date de contact

Administraţia Fondului pentru Mediu

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti

Număr de telefon: 021.317.02.87

b)Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

E-mail: dpo@afm.ro

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti

Număr de telefon: (021)319.48.49, (021)319.48.50, Fax: (021)317.02.89

c)Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Administraţia Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) şi monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:

– verificarea cererilor de finanţare;

– selectarea proiectelor finanţate;

– stabilirea obligaţiilor contractuale;

– autorizarea plăţii către beneficiari;

– efectuarea plăţii către beneficiari;

– înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;

– managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor.

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu cererea de finanţare şi contractul de finanţare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.

d)Destinatari ai datelor cu caracter personal

În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:

– furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);

– operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.

e)Perioada stocării datelor

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală a instalatorului validat prin care s-a realizat înscrierea în program până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului, şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

f)Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:

– dreptul de acces;

– dreptul la rectificarea datelor;

– dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);

– dreptul la restricţionarea prelucrării;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la opoziţie;

– drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;

– dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;

– dreptul la o cale de atac judiciară;

– dreptul de a fi notificat de către operator.

Prin prezenta, declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi de instalatorul validat care va implementa proiectul.

Numele şi prenumele solicitantului/reprezentantului legal al solicitantului/împuternicitului ……………………………….

Semnătura

…………………….

Anexa nr. 4

la ghid

CONTRACT DE FINANŢARE *

Nr. ……..** din ………………..***

* În contract se vor completa toate rubricile libere.

** Numărul contractului va fi numărul alocat din aplicaţia informatică.

*** Data contractului va fi data la care beneficiarul final semnează contractul de finanţare.

Între părţile contractante:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. …………………………. deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ………………….. – preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,

şi

……………………………., cu sediul în ………………………., cod de identificarefiscală…………………., reprezentat legal prin ……………………………………….., telefon ………….., e-mail …………. în calitate de beneficiar final, denumit/denumită în continuare beneficiar final,a intervenit prezentul contract de finanţare, denumit în continuare contract.

Articolul 1

Obiectul contractului

1. AFM acordă beneficiarului final finanţare, prin intermediul instalatorului validat, în valoare de ……………… lei, reprezentând până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program.

2. Finanţarea se acordă prin scăderea, de către instalatorul validat în program, a sumei prevăzute la pct. 1 din valoarea totală a facturii/facturilor de achiziţie şi montaj al sistemului de panouri fotovoltaice cu puterea de minim 3 kW, la adresa (locul de implementare) ……………………………..

3. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile şi numai în limita sumei şi procentului prevăzute la pct. 1.

Articolul 2

Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării

1. Contractul este valabil de la data semnării lui de către beneficiarul final, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract, şi până la expirarea duratei de monitorizare.

2. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

3. Data emiterii certificatului de racordare reprezintă data finalizării proiectului.

4. Durata de monitorizare a proiectului este de 1 an de la data finalizării proiectului.

5. Pe perioada transferului beneficiarului final de la un instalator la altul se suspendă durata de implementare a proiectului.

Articolul 3

Modalitatea de plată

Finanţarea se realizează prin plata cheltuielilor eligibile către instalatorul validat în condiţiile ghidului de finanţare a programului.

Articolul 4

Răspundere contractuală

1. În cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin participarea în cadrul programului, AFM îl notifică pe acesta pentru remedierea deficienţelor constatate.

2. În situaţia în care beneficiarul nu remediază deficienţele în termen de maximum 30 de zile de la recepţionarea notificării, AFM are dreptul să demareze procedurile de recuperare a finanţării acordate, potrivit art. 11 alin. (2^2) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

3. În cazul prevăzut la alin. (2), contractul se reziliază.

Articolul 5

Forţa majoră

1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a)să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b)să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a)încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b)modificarea contractului.

Articolul 6

Jurisdicţie

1. Prezentul contract se supune legislaţiei române.

2. Orice neînţelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

3. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente material în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

Articolul 7

Notificări

1. Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, la următoarele adrese:

a)pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, e-mail: ……………;

b)pentru beneficiarul final: …………………………………………..

2. În cazul în care beneficiarul final doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

3. Notificările făcute beneficiarului final la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

4. Notificările se pot transmite şi prin e-mail la ………….. pentru AFM şi prin e-mail la ………………………. pentru beneficiarul final, sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

Articolul 8

Dispoziţii finale

1. Prezentul contract, care poartă semnătura reprezentantului legal al AFM, este generat de aplicaţia informatică în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

2. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiarul final la data de …………, la sediul instalatorului validat.

3. Data semnării prezentului contract de către beneficiarul final reprezintă data intrării în vigoare a acestuia.

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte,

……………………………….

Beneficiar final,

……………………………….

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *